fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (franchiseexpo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://franchiseexpo.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A weboldal működésével, megrendelési folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (franchiseexpo.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://franchiseexpo.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

1. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Dakexpo Kft.
A szolgáltató székhelye
(és egyben a panaszügyintézés helye): 1027 Budapest, Margit krt. 64/B
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe:
info@franchiseexpo.hu
Cégjegyzékszáma:
01 09 724859
Adószáma:
13232292-2-41
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság):
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámai:
+36 20 399 4467

A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató
neve: DotRoll Kft. A tárhelyszolgáltató székhelye: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország Adószáma: 13962982-2-42 Telefonszáma: +36-1-432-3232

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2  A jelen ÁSZF weboldalon történt közzétételétől (dátum a dokumentum végén) hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani az ÁSZF-et. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt a weboldalán közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3  Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak, az ÁSZF-ben foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldalt használni.

2.4  Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. Vegyes rendelkezések

3.1 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

3.2 Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

3.3 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

4. Megvásárolható termékek köre

4.1 A megjelenített termékek (belépő) online rendelhetők meg vagy pedig a helyszínen vásárolhatóak meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők és tartalmazzák a törvényben előírt áfát.

4.2 A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását.

4.3 Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4 Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a belépő közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a belépőket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő vásárlást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

 

4.5 Hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a belépő valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

5. Rendelés menete

5.1 A rendezvényre a belépőket a regisztrációs űrlap kitöltésével rendelheti meg, majd az űrlapon a megfelelő jegy kiválasztása után a „Regisztrálok” gombra kattintva véglegesítheti a megrendelést. A fizetést követően a jegyet email továbbítjuk a megadott email címre.

A vásárló, a pénztárban az ÁSZF elfogadásával egyben tudomásul veszi, hogy a Dakexpo Kft. (1027 Budapest, Margit krt. 64/B,) adatkezelő által a(z) https://franchiseexpo.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az Stripe Technology Europe Ltd. (Dublin 2, Grand Canal Street Lower The One Building), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím, telefonszám, számlázási cím adatok.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a Stripe Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg https://stripe.com/en-hu/legal/ssa

Az adattovábbítás célja: a fizetési tranzakció megvalósítása, felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

5.2 Felhasználó kiválasztja a fizetési módot:

Online bankkártyás fizetés a Stripe fizetési rendszerén keresztül. Az összeg Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően a Felhasználó jogosult a rendezvényre történő belépésre.

5.2.1 Szállítási költség nem merül fel a vásárlás során.

5.3 Amennyiben a weboldalon hiba vagy hiányosság lép fel a belépőknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A vevő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.

 

5.4  A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz.

5.5 A megrendelő, valamint a résztvevő(k) adatainak megadása, valamint a fizetési mód kiválasztását követően Felhasználó a ”Regisztrálok” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, illetve utólag e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos megjegyzését.

5.6 Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.

5.7 Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

5.8 A megrendelt belépőjegyet elektronikus formában továbbítjuk a vásárláskor megadott e-mail címre.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1 A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő napon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

6.2 Általános teljesítési határidő, a sikeres fizetéstől számított számított 2 munkanapon belül.

6.3. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

7. Elállás joga

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése l) pontja szerint (…) a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki, nem élhet a fogyasztó az elállás jogával.

A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (online jegy) tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, úgy a fogyasztó szintén nem állhat el a szerződéstől.

 

8. Vegyes Rendelkezések

8.1 Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

8.2 Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

8.3 Amennyiben Szolgáltató az ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

8.4 Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

9. Panaszkezelés rendje

9.1 Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel kapcsolatban, úgy panaszát a Szolgáltató 1. pontban megjelölt telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

9.2 Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát megküldi a vásárlónak.

9.3 Az írásbeli panaszt a Szolgáltatást 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

9.4 A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján fogyasztói jogvita esetén a felhasználónak joga van panaszával az illetékessége szerinti békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek eljárásáról bővebben a www.bekeltetes.hu weboldalon tájékozódhat. A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; Székhely: 1015 Budapest, Krisztina krt. 99. Ügyintézés helyszíne: 1015 Budapest, Krisztina krt. 99. Telefon: 06-1-488-2131, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, https://www.bekeltet.bkik.hu/

10. Szerzői jogok

 

10.1 Szolgáltató franchiseexpo.hu weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szerzői jogot saját részére fenntartja. Miután a franchiseexpo.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a franchiseexpo.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

 

10.2 A franchiseexpo.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

 

10.3 A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

 

10.4 Tilos a franchiseexpo.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a franchiseexpo.hu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

 

10.5 A franchiseexpo.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

 

10.6 Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 10.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatábanböngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 

11. Adatvédelem

 

A weboldal adatkezelési tájékoztatója a következő oldalon érhető el:

 

https://franchiseexpo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

 

Budapest, 2024. február 6.

Az „Elfogadás” gombra kattintva beleegyezel a sütik tárolásába az eszközén annak érdekében, hogy javítsuk az oldal navigációját, elemzések készítését az oldal használatáról, és segítsük a marketing tevékenységeinket. További információkért tekintsd meg Adatkezelési tájékoztatót.

Várunk jövőre is!

Értesülj az elsők között a következő Franchise Expo-ról.